Voorwaarden en condities

Gebruiksvoorwaarden Rommelmarktengids.be

Artikel 1. Voorwerp

Deze gebruikersovereenkomst bevat de bepalingen en de voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van de informatie en diensten aangeboden door Rommelmarktengids.be op haar website www.rommelmarktengids.be. De gebruiker van de website en van diensten die door de website aangeboden worden, wordt geacht ingestemd te hebben met de bepalingen van deze gebruikersovereenkomst.

Artikel 2. Intellectueel eigendom en copyright

Afbeeldingen, teksten, lay-out, scripts en andere items op deze website vallen onder de bescherming van het auteursrecht en andere wetgeving op intellectueel eigendom.

De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat de structuur, de gegevensbestanden en de afzonderlijke gegevens (teksten, afbeeldingen, grafische elementen,...) van Rommelmarktengids.be worden beschermd en eigendom zijn van Rommelmarktengids.be of van de organisatoren die gebruik maken van deze site.
Niets van de website mag gebruikt worden voor aanpassing, reproductie, verspreiding, verkoop, publicatie of commerciële doeleinden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Rommelmarktengids.be, behoudens de uitzonderingen voorzien bij wet.

Het is ook verboden om deze informatie te gebruiken voor onwettige doeleinden, of elektronisch op te slaan . Het opslaan van informatie van op deze website in een database is niet toegestaan, met uitzondering van het 'cachen' van de informatie door een browser.

De website valt onder de bescherming van de databankwetgeving. Kopieën, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een substantieel deel van deze website, in welke vorm of op welke manier dan ook, zijn verboden behoudens de wettelijke uitzonderingen of voorafgaandelijk schriftelijke toestemming van Rommelmarktengids.be.

Artikel 3. Aansprakelijkheid

Rommelmarktengids.be kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor tekortkomingen of onjuistheden in de gegevens op de website.

Dit geldt zowel voor informatie die door Rommelmarktengids.be zelf op de website werd geplaatst, alsook voor informatie afkomstig van de informatiegebruikers en -aanbieders.

Gegevens en data ( teksten, afbeeldingen...) die op de site worden geplaatst door de organisator van een activiteit, vallen onder verantwoordelijkheid van deze aanbieder.

Incorrecte gegevens of tekortkomingen op de Rommelmarktengids.be website geven geen recht op een financiële compensatie.

Rommelmarktengids.be:

  • - is niet verantwoordelijk t.a.v. gebruikers of derden voor mogelijk geleden directe, indirecte, incidentele schade, winstderving of voor eender welke schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, monteren, schrijven en interpreteren van informatie.
  • - biedt de webwebsite uitdrukkelijk aan "zoals ze is".
  • - kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het (tijdelijk) uitvallen of eventueel disfunctioneren van het systeem.
  • - is niet verantwoordelijk voor links naar websites die beheerd worden door derden.
  • - oefent geen enkele controle uit over de voorgenoemde webwebsites en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud ervan.

De opname van links naar deze webwebsites betekent niet dat Rommelmarktengids.be de elementen goedkeurt die deze websites bevatten, en impliceert niet noodzakelijk een samenwerking tussen Rommelmarktengids.be en de eigenaars van deze websites.

De informatie op de website wordt periodiek gewijzigd.

Rommelmarktengids.be behoudt zich het recht voor op elk moment verbeteringen en/of wijzigingen door te voeren op de website.

Artikel 4. Betalende diensten

4.1. Dit artikel bevat de bepalingen en de voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van de betalende dienst aangeboden op Rommelmarktengids.be.

De betalende dienst heeft tot doel de activiteit van een organisator in de kijker te zetten in de zoekresultaten op de site.

4.2. Deze dienst komt tot stand na betaling.

4.3. Rommelmarktengids.be kan niet aansprakelijk gesteld worden voor defecten, storingen of vertragingen bij het uitvoeren van deze dienst, noch voor tekortkomingen die te wijten zijn aan factoren die aan de controle van Rommelmarktengids.be ontsnappen, zoals onder meer problemen die te wijten zouden zijn aan het netwerk Internet.

4.4. Naast de gevallen van overmacht kan Rommelmarktengids.be onmiddellijk, zonder vooropzeg of schadevergoeding, de dienst opschorten indien dit technisch gezien noodzakelijk is voor de uitbating van de website of delen ervan.

Artikel 5. Beschikbaarheid

Rommelmarktengids.be zal alles in het werk stellen om de beschikbaarheid van de website op Rommelmarktengids.be zo optimaal mogelijk te garanderen. Indien er zich ondanks alle inspanningen toch problemen zouden voordoen, kan Rommelmarktengids.be niet aansprakelijk worden gesteld voor eventueel geleden schade.

Artikel 6. Privacyverklaring

De door u verstrekte persoonsgegevens worden opgenomen in het bestand van Rommelmarktengids.be.

Rommelmarktengids.be verzamelt persoonlijke informatie die noodzakelijk is om een optimale werking van de website te garanderen, ons dienstenaanbod verder te optimaliseren of om de gebruiker gepersonaliseerde diensten aan te bieden.

Rommelmarktengids.be verzamelt ook informatie in logfiles. Deze informatie wordt gebruikt voor interne doeleinden, zoals trafiek- en profielanalyse om op die manier het dienstenaanbod van de website verder op punt te stellen. Rommelmarktengids.be maakt soms gebruik van zogenaamde 'cookies' .

Een cookie is een klein stukje informatie dat opgeslagen wordt op uw computer. Deze cookie kan opgehaald worden tijdens een later bezoek aan dezelfde website. De cookie kan niet gelezen worden door een andere webwebsite dan diegene die het heeft aangemaakt.

U hebt steeds recht op inzage, verbetering of verwijdering van uw gegevens. Hiervoor kunt u contact opnemen met Rommelmarktengids.be, via [email protected]

Wanneer u zich registreert op Rommelmarktengids.be, vragen we u om een paar gegevens in te vullen.

In overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, beschikt u over een aantal rechten in verband met uw persoonsgegevens. Het inzagerecht verleent u het recht om inzage te krijgen in de gegevens die door Rommelmarktengids.be worden verzameld. Het correctierecht verleent u het recht op toegang en op verbetering van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben. Het verzetsrecht verleent u het recht om zich op verzoek en kosteloos tegen de voorgenomen verwerking van uw persoonsgegevens te verzetten, indien de verwerking verricht wordt met het oog op direct marketing.

Wijzigingen aan de Rommelmarktengids.be Privacyregeling zijn te allen tijde mogelijk, maar zullen aan de gebruikers meegedeeld worden via de webwebsite.

Artikel 7. Gebruik van de site.

De site is een platform waar individuen en organisaties gegevens over workshops en cursussen kunnen aanbieden aan de bezoekers van de site. Er wordt hierbij ook steeds een pagina aangemaakt waarop de organisator of organisatie zichzelf voorstelt.

Individuen of organisaties kunnen op elk ogenblik geschorst of verwijderd worden van de site, indien de beheerder van de site dit noodzakelijk acht. ( bv na het plaatsen van ongepaste inhoud )

De beheerder van de site kan de accounts opzeggen, blokkeren of verwijderen, zonder voorafgaande mededeling of vooropzeg. Rommelmarktengids.be kan hierbij niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventueel opgelopen schade.

Onder ongepaste inhoud wordt oa verstaan : Sexueel expliciete inhoud, het plaatsen van zaken of diensten die niet aansluiten bij het doel van de site, ongepast gebruik van de diensten, ongepast taalgebruik, ect...

Artikel 7. Geschillen

Het Belgische recht is van toepassing. Partijen aanvaarden dat de elektronische communicatie tussen hen beiden rechtskracht bezit van schriftelijk bewijs. In geval van geschillen of betwisting zijn enkel de rechtbanken van Brugge bevoegd.

Artikel 8. Wijzigingen aan de gebruikersovereenkomst

Rommelmarktengids.be behoudt zich het recht voor op elk ogenblik deze gebruikersovereenkomst te wijzigen. De geamendeerde gebruikersovereenkomst zal bekend gemaakt worden op Rommelmarktengids.be en zal automatisch van kracht worden dertig dagen na de initiële bekendmaking op de website.

Binnen rommelmarkt    Buiten rommelmarkt    Garageverkoop    Antiekbeurs    Verzamelbeurs    Boekenbeurs    Platen/CD/DVD beurs    Kinderrommelmarkt    Meerdaagse rommelmarkt
9800 Deinze    8420 De Haan    8790 Waregem    9820 Merelbeke    9100 Sint-Niklaas    8800 Roeselare    1790 Affligem    1745 Opwijk    2580 Putte    9280 Wieze    2180 Ekeren    9500 Geraardsbergen    1760 Roosdaal    8500 Kortrijk    9930 Zomergem